Egerländer Heimatstube / im Heimatmuseum Eichenzell

Institution: Egerländer Heimatstube
Adresszusatz: im Heimatmuseum Eichenzell
Straße: Munckenstr. 1
Plz: 36124
Ort: Eichenzell
Telefon: 06659/ 97922
Fax: 06659/ 97939
E-Mail: gemeinde@eichenzell.de
Webseite: https://www.eichenzell.de https://www.bkge.de/heimatsammlungen/50940.html