Heimatstube Kreis Greifenhagen / im Museum des Landkreises Osnabrück

Institution:Heimatstube Kreis Greifenhagen
Adresszusatz:im Museum des Landkreises Osnabrück
Straße:Stiftshof 4
Plz:49593
Ort:Bersenbrück
Telefon:05439/ 441
E-Mail:herbert.kaemper@gmx.de
Webseite:https://heimatkreis-greifenhagen.de/die-heimatstube- kreis-greifenhagen https://www.bkge.de/heimatsammlungen/35325.html
Vorstand:Herbert Kämper